Gwasanaeth Cofrestru
Arolwg Boddhad Cwsmeriaid

Mae eich sylwadau ar y gwasanaeth a gawsoch gan y Gwasanaeth Cofrestru yn bwysig iawn i ni. A fuasech cystal a sbario munud neu ddau yn cwblhau'r arolwg byr hwn, a fydd yn ein helpu ni i wella'r gwasanaeth y medrwn ei gynnig.

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol, a dim ond yn cael ei defnyddio i ddatblygu a gwella'r gwasanaeth. Darparwch ddata personol dim ond lle mae’n gofyn am hynny yn benodol a byddwch yn ofalus i beidio â rhoi unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unrhyw berson arall wrth lenwi’r blychau testun.
  Beth oedd y rheswm dros eich cyswllt neu'ch ymweliad â'r Gwasanaeth Cofrestru?
 
  Sawl diwrnod oedd yn rhaid i chi aros i gael apwyntiad i gofrestru genedigaeth?
  Sawl diwrnod oedd yn rhaid i chi aros i gael apwyntiad i gofrestru marwolaeth?
  Sawl diwrnod oedd yn rhaid i chi aros i gael apwyntiad i roi hysbysiad o briodas / partneriaeth sifil?
  Adeg eich apwyntiad, am faint o amser roedd yn rhaid i chi aros i weld Cofrestrydd?
 
  Pa wasanaeth tystysgrif wnaethoch chi ei ddefnyddio?
Gwasanaeth Safonol - gall ceisiadau am dystysgrif gymryd hyd at 15 diwrnod gwaith o'r dyddiad prynu am gyfanswm cost o £11 y dystysgrif a byddant yn cael eu dosbarthu yn y post ail ddosbarth.
Gwasanaeth Blaenoriaeth - bydd ceisiadau am dystysgrif yn cael eu prosesu o fewn 24 awr o'u derbyn am gyfanswm cost o £35 y dystysgrif a byddant yn cael eu dosbarthu yn y post dosbarth cyntaf ond gellir eu casglu'n bersonol yn y Swyddfa Gofrestru o 10:00am y diwrnod gwaith nesaf.
  Sawl diwrnod y bu'n rhaid i chi aros i gael copi o dystysgrif drwy'r Gwasanaeth Safonol?
  Sawl diwrnod y bu'n rhaid i chi aros i gael copi o dystysgrif drwy'r Gwasanaeth Blaenoriaeth?
  Pa mor fodlon neu anfodlon oeddech chi gyda'r canlynol?
  Bodlon iawn Bodlon Niwtral Anfodlon Anfodlon iawn    
  Oriau agor  

  Mynediad i'r swyddfa  

  Cwrteisi'r staff  

  Effeithlonrwydd y staff  

  Lefel y gwasanaeth  

  Profiad cyffredinol  
 
 
   
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software