Gwasanaeth Priodas
Arolwg o Fodlonrwydd Cwsmeriaid

Llongyfarchiadau ar eich priodas!

Gobeithiwn fod eich diwrnod arbennig yn union fel oeddech wedi'i obeithio a llawer mwy!!

Yma yng Ngwasanaeth Cofrestru Torfaen rydym bob amser yn ceisio gwella lefel y gwasanaeth yr ydym
yn ei gynnig i'n cwsmeriaid. O ystyried hyn, tybed a allech lenwi arolwg byr ynglyn â'r gwasanaeth y
gwnaethoch ei dderbyn.

Bydd yr holl wybodaeth yn cael ei thrin yn gwbl gyfrinachol a chaiff ei defnyddio at ddibenion datblygu a
gwella'r gwasanaeth yn unig. Darparwch ddata personol dim ond lle mae’n gofyn am hynny yn benodol a byddwch yn ofalus i beidio â rhoi unrhyw wybodaeth y gellid ei defnyddio i adnabod unrhyw berson arall wrth lenwi’r blychau testun.
 
  Ymhle y gwnaethoch gynnal eich seremoni?
  Pa mor fodlon oeddech chi â'r ystafell lle y cynhaliwyd y seremoni?
 
 

Cyswllt cychwynnol gyda'r Gwasanaeth Cofrestru

  Sut aethoch chi ati i gysylltu â Gwasanaeth Cofrestru Torfaen am y tro cyntaf i drefnu eich seremoni?
 
  Pan aethoch chi ati i gysylltu â'r swyddfa gofrestru, a gawsoch chi eich cyfarch yn Gymraeg ac yn Saesneg?
  Os aeth eich galwad i beiriant ateb, a wnaethoch chi dderbyn galwad yn ôl o fewn 24 awr?
  I ba raddau ydych chi'n cytuno neu anghytuno â'r datganiadau a ganlyn?

Wrth ddod i gyswllt â'r Gwasanaeth Cofrestru, roedd y staff...
  Cytuno'n gryf   Cytuno   Niwtral   Anghytuno   Anghytuno'n llwyr  
  Yn gynorthwyol          

  Yn gwrtais          

  Yn ateb cwestiynau'n llawn mewn perthynas â threfnu'r seremoni          

  Esbonio'n glir beth oedd y camau ar gyfer ‘rhaghysbysu’          
 

Gwybodaeth rhagarweiniol, gyfreithiol cyn y seremoni

  A wnaethoch chi fynychu Swyddfa Gofrestru Torfaen i gyflwyno'ch Hysbysiad o Briodas?
  I ba raddau ydych chi'n cytuno neu anghytuno â'r datganiadau a ganlyn?
  Cytuno'n gryf   Cytuno   Niwtral   Anghytuno   Anghytuno'n llwyr  
  Roeddem yn medru cael apwyntiad o fewn 10 diwrnod gwaith neu ar amser oedd yn addas i'r naill a'r llall          

  Roedd yr ystafell aros yn gyffyrddus pan wnaethom ymweld â'r swyddfa          

  Cawsom ein gweld o fewn 15 munud o amser yr apwyntiad          

  Cawsom ein trin ag urddas a pharch          

  Eglurwyd y camau oedd angen i ni eu dilyn yn llawn, yn dilyn ein hysbysiad          
  A wnaethoch chi dderbyn pecyn Priodas, yn cynnwys opsiynau a dewisiadau ar gyfer eich priodas?
  Pan roddwyd/anfonwyd y pecyn atoch a chawsoch wybodaeth ynghylch sut i lenwi'r ffurflenni a phryd y dylid eu dychwelyd?
 
 

Eich seremoni briodas

  I ba raddau ydych chi'n cytuno neu anghytuno â'r datganiadau am y Cofrestrydd(ion) a wnaeth gynnal eich seremoni ar y dydd?
  Cytuno'n gryf   Cytuno   Niwtral   Anghytuno   Anghytuno'n llwyr  
  Roeddent yn gwrtais ac yn meddu ar lawer o wybodaeth          

  Fe wnaethant ein trin â pharch ac urddas          

  Fe wnaethant i ni deimlo'n gyffyrddus          

  Roeddent yn smart ac yn weddus          

  Fe wnaethant i ni deimlo bod gennym gefnogaeth drwy gydol ein seremoni          
  Ar y cyfan, pa mor fodlon oeddech chi â lefel y gwasanaeth y gwnaethoch ei dderbyn gan Wasanaeth Cofrestru Torfaen?
 
 
   
Clirio atebion o'r dudalen yma Snap Survey Software